top of page
> Important:

Les petites entreprises de notre pays sont confrontées à une perturbation économique sans précédent en raison de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), et la Small Business Administration (SBA) des États-Unis est là pour apporter son aide.

 

Les renseignements suivants sont fournis dans d’autres langues pour aider les non-anglophones à remplir leurs demandes.  Les demandes doivent être présentées en anglais.  Tous les documents fournis ci-dessous le sont à titre informatif uniquement.

Veuillez consulter cette page régulièrement, car de nouvelles informations seront publiées dès qu’elles seront disponibles

Resous Empotan

KREYOL
> Important:

Ti biznis yo nan peyi nou ap fè fas ak yon boulvès ekonomik san presedan akòz epidemi Kowonaviris (COVID-19) la, e Administrasyon Ti Biznis Ameriken/United States Small Business Administration (SBA) la pou ede.  

Enfòmasyon annapre yo ap disponib nan lòt lang pou ede moun ki pa pale anglè yo lè y ap ranpli aplikasyon an. Aplikasyon yo dwe depoze nan lang anglè.  Tout dokiman ki disponib pi ba la yo se pou enfòmasyon w sèlman.

Tanpri retounen sou paj sa tanzantan paske ap gen nouvo enfòmasyon ofiamezi y ap vin disponib.

bottom of page